Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej
Publicznego Żłobka Samorządowego w Kazimierzy Wielkiej

Publiczny Żłobek Samorządowy w Kazimierzy  Wielkiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Publicznego Żłobka Samorządowego w Kazimierzy Wielkiej  https://zlobek-kazimierzawielka.pl

Data publikacji strony internetowej: 30.01.2020

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22.09.2021

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń opisanych w poniższych punktach:

 • Zapewnienie dostępności serwisów to proces

Staramy się na bieżąco zapewnić dostępność naszej strony i serwisów. Jeżeli znajdziesz błędy – prosimy o kontakt pod adresem e-mail: kontakt@zlobek-kazimierzawielka.pl

 • Poruszanie się bez użycia myszki

Obsługa strony jest utrudniona przy użyciu klawiatury, część pól nie posiada wyraźnego podświetlenia obecnie zaznaczonego menu lub treści, zwanego „focus”. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 • Stosowanie czytników stron

Na dzień sporządzenia oświadczenia strona nie jest przystosowana pod kątem stosowania czytników ekranów.

 

 • Kontrast

Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści w większości ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4.5:1. Ponadto, na stronie można wybrać jeden z trzech wariantów motywu o zwiększonym kontraście w prawym górnym rogu serwisu.

 • Opisy alternatywne grafik i zdjęć

Na stronie żłobka, jako pracownicy pamiętamy i przypominamy o dodawaniu opisów alternatywnych do umieszczanych grafik i zdjęć przedstawiających istotne informacje.
Nie wszystkie pola formularzy są właściwie opisane – na bieżąco pracujemy nad problemem.

 • Dokumenty

Na stronie Żłobka umieszczamy pliki do pobrania. Może zaistnieć sytuacja, w której niektóre pliki nie będą w pełni dostępne poprzez brak właściwych nagłówków bądź opisów alternatywnych do tabel i grafik.

 • Powiększanie strony

W naszym serwisie istnieje możliwość powiększenia i zmniejszenia czcionki. Ponadto, przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu – jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku.

 • Zrozumiałość i czytelność treści

Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia. Cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

 • Deklarację sporządzono dnia: 22.09.2020
 • Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 26.03.2021
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

 • Za rozpatrzenie uwag i wniosków odpowiada: Monika Cichacka
 • E-mail: kontakt@zlobek-kazimierzawielka.pl
 • Telefon: 533327746

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępniania informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępniania w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dostępność architektoniczna

 Publiczny Żłobek  Samorządowy, ul. Tadeusz Kościuszki 9,  28-500 Kazimierza Wielka                                                                

Opis dostępności architektonicznej:

 • budynek znajduje się w parku, posiada 1 kondygnację,
 • …………………………………………… do budynku prowadzą dwa wejścia od ulicy Tadeusza Kościuszki,
 • do wejść do budynku prowadzą schody i podjazd dla osób niepełnosprawnych,
 • nad wejściem nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 • w budynku nie ma windy,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku jest toaleta dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • przed budynkiem jest około 30 miejsc parkingowych, w tym miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

Skargi i odwołania

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanego zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba zgłaszająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od daty wystąpienia żądania.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą tradycyjną lub elektroniczną:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Monika Cichacka
 • Adres: ul. Tadeusza Kościuszki 9, 28-500 Kazimierza Wielka
 • E-mail: dyrektor@zlobek-kazimierzawielka.pl
 • Telefon: 533327746

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich).